REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU ORAZ SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Właścicielem, i zarazem głównym prowadzącym sklepu internetowego dostępnego pod adresem witryny internetowej hemet-sklep.pl jest firma Michał Borkowicz 60-681 Poznań; Os. B. Chrobrego 17/163 hemet2@hemetin.pl; tel. 504 049 444 NIP 5951378373.

B. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

C. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

D. Definicje

 • DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający stworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, określający warunki umowy sprzedaży, sposób dostawy oraz płatności.
 • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
 • KONTO –indywidualny dostęp do sklepu internetowego opatrzony nazwą (loginem)
  i hasłem, w którym gromadzone są dane osobowe klientów oraz informacje o złożonych nich zamówieniach złożonych w sklepie internetowym.
 • PRODUKT –rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowy,
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
 • SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy dostępny pod adresem: hemet-sklep.pl
 • SPRZEDAWCA – (dane jak powyżej),
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego,
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem formularza zamówienia i poprzedzające umowę sprzedaży produktu pomiędzy sprzedawcą, a klientem,

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

A. Usługami dostępnymi w sklepie internetowym są: Konto oraz Formularz Zamówienia.

 • Konto – nieodpłatna usługa elektroniczna dostępna po wypełnieniu formularza rejestracji, w którym niezbędne jest wskazanie następujących danych klienta:
  imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Klienci nie będący konsumentami są zobowiązani do wskazania nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa jest dostępna na czas nieokreślony, klient może zrezygnować z niej w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna rozpoczynająca swój bieg w momencie dodania produktu do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia poprzez wskazanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także danych dotyczących miejsca i sposobu dostawy oraz dokonanie płatności na wskazany przez sprzedawcę rachunek bankowy.

B. Klient ma obowiązek korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient ma obowiązek wprowadzania danych zgodnych z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

A. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy klientem, a sprzedawcą następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę po uprzednim przesłaniu formularza zamówienia przez klienta. Od tej chwili klient zobowiązany jest do opłacenia zamówienia, przy czym cena produktu widoczna na stronie internetowej jest ceną brutto, i należy do niej doliczyć jedynie koszty dostawy, których wysokość jest zależna od gabarytów przesyłki, a także wybranego sposobu dostawy.

B. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania, a także przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

A. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy podany na fakturze.

B. Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

A. Dostawa produktu jest usługą odpłatną (wysokość cen jest zgodna z cennikiem wskazanym na stronie internetowej sklepu), dostępną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

C. Sprzedawca jest obowiązany do wysłania produktu w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia,chyba że w opisie danego produktu podano inny termin. Sprzedawca nie odpowiada za wydłużenie terminu dostawy z przyczyn powstałych bez jego winy, tj. z przyczyn leżących po stronie poczty bądź firmy kurierskiej. Powyższy 14 dniowy termin liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. REKLAMACJA PRODUKTU ORAZ SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

A. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

B. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia klientowi produkt bez wad. W przypadku stwierdzenia wad przez klienta, może on złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Michał Borkowicz 60-681 Poznań; Os. B. Chrobrego 17/163 bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hemet2@hemetin.pl Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: powód reklamacji, rodzaj oraz datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację.

C. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

D. W przypadku, gdy do ustosunkowania się sprzedawcy do złożonej reklamacji niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres Michał Borkowicz 60-681 Poznań; Os. B. Chrobrego 17/163. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

A. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na piśmie na adres: Michał Borkowicz 60-681 Poznań; Os. B. Chrobrego 17/163. bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hemet2@hemetin.pl Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 Ustawy o Prawach Konsumenta.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

B. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, po otrzymaniu zwróconego produktu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument.

C. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

D. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
  o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

A. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

B. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

C. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

D. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy

9. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

A. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca. W przypadku korzystania przez klienta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora. W przypadku korzystania przez klienta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

B. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

C. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem jednak, iż niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

D. TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych
 • ich sprostowania
 • usunięcia
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

E. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • portale społeczniościowe

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

C. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.